Onze visie op zorg

Onze ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking is liefdevol en professioneel. Bij Sprank gaat het er om: er met aandacht en toewijding te zijn voor de ander. We stimuleren onze cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven. Wij helpen bij het dragen van verantwoordelijkheid en het aangaan en versterken van duurzame relaties. Sprank is daarbij steeds in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers (de Driehoek).

Snel navigeren naar

Kernwaarden

Sprank is voortdurend in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers. Die gesprekken hebben ons geholpen om onze zorgvisie samen te vatten in drie kernwaarden:

Betekenisvol leven

Samen zoeken we naar de betekenis van zowel mooie als ingrijpende gebeurtenissen, hoe we onze dromen kunnen vervullen en hoe we ermee leren leven als dromen op aarde onvervuld blijven. Het streven is dat cliënten met hun kracht en mogelijkheden zo veel mogelijk zelf de regie houden. Ze worden goed geobserveerd, er wordt naar hen geluisterd en met hen gesproken over wat zij nodig hebben om tot bloei te komen.

Betrokkenheid

Onze zorg is er op gericht om sociale verbanden van cliënten te ondersteunen, te versterken en waar nodig te herstellen. Zodat de client een volwaardige plaats in de samenleving kan innemen. We zijn ervan overtuigd dat de beste zorg wordt geboden wanneer er goed evenwicht is in de ‘driehoek’: client, familie/vertegenwoordigers en professionals.

Herkenbare christelijke cultuur

Cliënten mogen erop rekenen dat zij van Sprank zorg ontvangen in een herkenbaar christelijk klimaat. Daarbij willen we betrokken zijn bij de wereld om ons heen. In overleg met cliënten geven we de christelijke cultuur verder vorm door ruimte en tijd te maken voor bijbellezen, gebed, kerkgang, het vieren van christelijke feestdagen en gesprekken over geloof.

Driehoek

Cliënten staan in relatie met anderen. Voor een goede samenwerking met familie of vertegenwoordigers werken we onder andere met de methode ‘Driehoekskunde’ van Chiel Egberts.
De zorg is op haar best wanneer de driehoek in evenwicht is: cliënt, familie en professionals. In de top van de driehoek hoort de cliënt te staan, het gaat immers om hem of haar. Zonder een stevige basis kan een top niet bestaan. Met de basis worden de medewerkers van Spranken de familie bedoeld. Voor cliënten is het belangrijk dat familie en zorgverleners samenwerken met wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars bijdrage.

Begeleiding op alle vlakken

Onze cliënten worden goed geobserveerd, er wordt naar hen geluisterd en met hen gesproken over wat zij nodig hebben om tot bloei te komen. Onze methoden richten zich op ontwikkeling en sluiten aan bij de ervaring, werkelijke leeftijd, emotionele en cognitieve mogelijkheden, draagkracht en functioneringsniveau van de cliënt. Hiervoor gebruiken we onder andere de hermeneutische cirkel gebaseerd op Bosch en Suykerbuyk. Deze methode helpt een inschatting te maken van de cliënt en zijn functioneren op alle terreinen van zijn leven.
In de afgelopen jaren zijn ook nieuwe methoden ontwikkeld die aansluiten bij de zorgvraag van de cliënten van Stichting Sprank. Het methodenboek geeft een overzicht van methoden die mogelijk passend zijn bij de zorgbehoefte van de cliënt.

Medewerkers

We geloven dat medewerker die zich goed voelen, ook een positief effect hebben op de geleverde zorg. Daarom zijn we trots en zuinig op onze medewerkers. Hier lees je wat de kernwaarden concreet betekenen voor collega’s.

Het werk geeft betekenis

Sprank vindt het belangrijk dat medewerkers zich gezien voelen en uitgedaagd worden om zelf bij te dragen aan een sprankelende bedrijfscultuur. Een werkomgeving waarin gelijkwaardigheid en wederzijds respect vanzelfsprekend zijn. Een sfeer waarin iedereen verantwoordelijkheid heeft en neemt over wat hij/zij zegt, denkt of doet.

Leven en werken vanuit het christelijke geloof

Het gedeelde geloof verbindt niet alleen cliënten met begeleiders, maar ook medewerkers onderling. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich verbonden weten met een kerk of gemeenschap, waardoor het persoonlijke geloof gevoed en geïnspireerd wordt.

We doen het samen

Zorg bieden is mooi, maar vraagt veel van iemand. Het is daarom belangrijk dat medewerkers zich er bewust van zijn wat voor hen een goede balans is.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet (2020) over onvrijwillige zorg voor (onder andere) mensen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt van deze wet is dat cliënten alleen vrijwillige zorg krijgen. Onvrijwillige zorg mag alleen als er anders sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.  Wat deze wet betekent voor cliënten wordt uitgelegd in de folder Wet zorg en dwang van het ministerie van VWS.

www.dwangindezorg.nl.

Palliatieve zorg

Goede zorg in de laatste levensfase is heel belangrijk. Palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt extra inzet van begeleiders. Hoe ga je om met rouwverwerking en gesprekken over de dood? En er is meer aandacht nodig voor de contacten met de familie. Om begeleiders van voldoende kennis en vaardigheden te voorzien is Sprank is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg. Het netwerk biedt onder andere scholing en advies voor begeleiders.

Beleid palliatieve zorg

Intimiteit en seksualiteit

Ieder mens maakt een seksuele ontwikkeling door, of iemand nu wel of geen beperking heeft op verstandelijk of lichamelijk vlak. Een beperking kan invloed hebben op de seksuele ontwikkeling en/of beleving.

Naast feitelijke voorlichting, vindt Sprank begeleiding die rekening houdt met de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. Begeleiding helpt cliënten op een gepaste en gezonde manier met seksualiteit om te gaan. We praten bij Sprank in een veilige en open sfeer over intimiteit en seksualiteit. Binnen die veiligheid zien we elkaar als waardevol. Omdat we door God uniek zijn geschapen, ook met onze seksualiteit, zijn we zuinig op onszelf en op ons lichaam.

Beleid intimiteit & seksualiteit

Meer informatie

Wil je meer weten over onze zorg en begeleiding? We komen graag met je in contact.

Dat kan met het contactformulier of bel of email ons:

T 088 0070700
E info@stichtingsprank.nl 

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan