Organisatie

Op circa veertig locaties zorgt Sprank voor ongeveer 600 cliënten met een verstandelijke beperking. Het bedrijfsbureau met de ondersteunende diensten is gevestigd in Zwolle.

Snel navigeren naar

Cliëntenraad

Onze cliënten hebben – waar mogelijk – zeggenschap over hun leefsituatie. De cliëntenraad streeft naar een optimale cliëntenparticipatie en (mede)zeggenschap. Zij behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management.

Meer informatie

Ik doe mijn best om de stem van de bewoners te laten horen in de organisatie.

- Cherida Garconius, lid van de cliëntenraad

Jaarlijkse verslaglegging

Elk jaar maken we een aantal verantwoordingsdocumenten. We leggen vast wat we hebben gedaan en wat onze doelen zijn.

Kwaliteitsrapport

Corona heeft het jaar 2020 bepaald. Als organisatie hebben we veel geleerd in 2020. We zijn trots hoe Sprank heeft geanticipeerd op deze pandemie.

Jaarrekening 2020

Alle cijfers van 2020 op een rij.

Bestuursverslag 2020

In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en geleverde prestaties.

Cliënttevredenheidsondezoek (CTO)

Welk cijfer krijgt Sprank? Ruim 400 cliënten gaven in 2019 hun mening in het cliënttevredenheidsonderzoek. Ook vertegenwoordigers en begeleiders vulden de vragenlijst in.

CTO

Raad van Bestuur

Stichting Sprank kent een eenhoofdige raad van bestuur. Deze wordt vormgegeven door Anne Westerduin. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governancecode in de zorg.

Meerjarenbeleidsplan "Meer dan het gewone"

Sprank heeft een plan gemaakt voor 2019 – 2022. Door de veranderingen in de zorg ziet Sprank kansen om te groeien. Maar er zijn ook onzekerheden. Een ding daarbij staat vast: we willen blijven werken als christenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op beleidsvoering, benoemt de raad van bestuur en is klankbord voor de raad van bestuur. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd met de raad van bestuur. Daarnaast is er periodiek overleg met de cliëntenraad en ondernemingsraad. De raad van toezicht volgt de governancecode die voor de zorg is vastgesteld en bestaat uit:

Albert Jan Stam (voorzitter)
Hilda van den Oosterkamp
Betty Poutsma-Jansen
Roel Venema
Roland Zuidema

HKZ-keurmerk

Sprank is HKZ-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen van de HKZ-Gehandicaptenzorg (2015).

ANBI

Wil je een donatie geven aan de bewoners van Sprank? Dan is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Stichting Sprank is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene Voorwaarden

Krijg je zorg en begeleiding van Sprank? Dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan