Organisatie

Op 34 woonlocaties en 11 dagbestedingslocaties zorgt Sprank voor ruim 600 cliënten met een verstandelijke beperking. Het centraal bureau met de ondersteunende diensten is gevestigd in Zwolle.

Snel navigeren naar

Cliëntenraad

Onze cliënten hebben – waar mogelijk – zeggenschap over hun leefsituatie. De cliëntenraad streeft naar een optimale cliëntenparticipatie en (mede)zeggenschap. Zij behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management.

Meer informatie

Ik doe mijn best om de stem van de bewoners te laten horen in de organisatie.

- Cherida Garconius, lid van de cliëntenraad

Jaarlijkse verslaglegging

Elk jaar maken we een aantal verantwoordingsdocumenten. We leggen vast wat we hebben gedaan en wat onze doelen zijn.

2023

Het jaar 2023 was een jubileumjaar voor Sprank. Met cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers hebben we er dankbaar op teruggekeken en gevierd dat we 50 jaar ondersteuning en begeleiding hebben mogen geven aan mensen met een verstandelijke beperking.

2022

2022 was het jubileumjaar, waarin Sprank 50 jaar bestond.
Wat in die 50 jaar hetzelfde is gebleven, is dat we weten dat de Here God met ons meereist.
Sprank is uitgegroeid tot een professionele zorgorganisatie waar het goed wonen en werken is.

2021

In 2021 was er een beter evenwicht tussen risico’s en beperkingen rondom corona. Zo konden we de fysieke gezondheid van cliënten waarborgen en zorgdragen voor het mentale welzijn van cliënten. Beide zijn belangrijk om te kunnen spreken van een betekenisvol leven.

2020

Corona heeft het jaar 2020 bepaald. Als organisatie hebben we veel geleerd in 2020. We zijn trots hoe Sprank heeft geanticipeerd op deze pandemie.

2019

2019 was het jaar waarin onze organisatie ‘de basis op orde’ verder heeft doorgevoerd. We zien de basis als een belangrijke voorwaarde om te doen waar het bij Sprank om gaat: wij geloven dat elk mens door God bedoeld is om er te mogen zijn!

Cliënttevredenheidsondezoek (CTO)

Welk cijfer krijgt Sprank? Ruim 388 cliënten en 276 vertegenwoordigers gaven in 2023 hun mening in het cliënttevredenheidsonderzoek.

CTO

Raad van Bestuur

Stichting Sprank kent een eenhoofdige raad van bestuur. Deze wordt vormgegeven door Anne Westerduin. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governancecode in de zorg.

Meerjarenbeleidsplan "Geloof in beweging"

Zorg verlenen komt voort uit het persoonlijke geloof dat ieder mens is gemaakt om tot bloei te sprankelen. Voor komende jaren (2022 – 2026) laten we ons inspireren door de woorden van Paulus: “Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.”

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op beleidsvoering, benoemt de raad van bestuur (rvt) en is klankbord voor de raad van bestuur. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd met de raad van bestuur. Daarnaast is er periodiek overleg met de cliëntenraad en ondernemingsraad. De raad van toezicht volgt de governancecode die voor de zorg is vastgesteld en bestaat uit de volgende leden:

Albert Jan Stam (voorzitter en lid remuneratiecommissie)
Albert Hilvers (voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie)
Annette van Biezen (lid commissie kwaliteit en veiligheid)
Roel Venema (voorzitter auditcommissie)
Henkjan Verkade (voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid)

HKZ-keurmerk

Sprank is HKZ-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen van de HKZ-Gehandicaptenzorg (2015).

ANBI

Wil je een donatie geven aan de bewoners van Sprank? Dan is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Stichting Sprank is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene Voorwaarden

Krijg je zorg en begeleiding van Sprank? Dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Klokkenluidersregeling

Met de klokkenluidersregeling kunnen (vermoedens van) werkgerelateerde misstanden veilig worden gemeld.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan