Organisatie

Op 31 woonlocaties en 5 dagbestedingslocaties zorgt Sprank voor ruim 500 cliënten met een verstandelijke beperking. Het centraal bureau met de ondersteunende diensten is gevestigd in Zwolle.

Snel navigeren naar

Cliëntenraad

Onze cliënten hebben – waar mogelijk – zeggenschap over hun leefsituatie. De cliëntenraad streeft naar een optimale cliëntenparticipatie en (mede)zeggenschap. Zij behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management.

Meer informatie

Ik doe mijn best om de stem van de bewoners te laten horen in de organisatie.

- Cherida Garconius, lid van de cliëntenraad

Jaarlijkse verslaglegging

Elk jaar maken we een aantal verantwoordingsdocumenten. We leggen vast wat we hebben gedaan en wat onze doelen zijn.

2021

In 2021 was er een beter evenwicht tussen risico’s en beperkingen rondom corona. Zo konden we de fysieke gezondheid van cliënten waarborgen en zorgdragen voor het mentale welzijn van cliënten. Beide zijn belangrijk om te kunnen spreken van een betekenisvol leven.

2020

Corona heeft het jaar 2020 bepaald. Als organisatie hebben we veel geleerd in 2020. We zijn trots hoe Sprank heeft geanticipeerd op deze pandemie.

2019

2019 was het jaar waarin onze organisatie ‘de basis op orde’ verder heeft doorgevoerd. We zien de basis als een belangrijke voorwaarde om te doen waar het bij Sprank om gaat: wij geloven dat elk mens door God bedoeld is om er te mogen zijn!

Cliënttevredenheidsondezoek (CTO)

Welk cijfer krijgt Sprank? Ruim 388 cliënten en 276 vertegenwoordigers gaven in 2023 hun mening in het cliënttevredenheidsonderzoek.

CTO

Raad van Bestuur

Stichting Sprank kent een eenhoofdige raad van bestuur. Deze wordt vormgegeven door Anne Westerduin. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governancecode in de zorg.

Meerjarenbeleidsplan "Geloof in beweging"

Zorg verlenen komt voort uit het persoonlijke geloof dat ieder mens is gemaakt om tot bloei te sprankelen. Voor komende jaren (2022 – 2026) laten we ons inspireren door de woorden van Paulus: “Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.”

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op beleidsvoering, benoemt de raad van bestuur en is klankbord voor de raad van bestuur. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd met de raad van bestuur. Daarnaast is er periodiek overleg met de cliëntenraad en ondernemingsraad. De raad van toezicht volgt de governancecode die voor de zorg is vastgesteld en bestaat uit:

Albert Jan Stam (voorzitter)
Albert Hilvers
Hilda van den Oosterkamp (in memoriam)
Roel Venema
Henkjan Verkade

HKZ-keurmerk

Sprank is HKZ-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen van de HKZ-Gehandicaptenzorg (2015).

ANBI

Wil je een donatie geven aan de bewoners van Sprank? Dan is je gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Stichting Sprank is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene Voorwaarden

Krijg je zorg en begeleiding van Sprank? Dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Klokkenluidersregeling

Met de klokkenluidersregeling kunnen (vermoedens van) werkgerelateerde misstanden veilig worden gemeld.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan