Organisatie

Op circa dertig locaties zorgt Sprank voor ruim 500 cliënten met een verstandelijke handicap. Het hoofdkantoor met de centrale diensten is gevestigd in Zwolle.


Cliëntenraad
Cliënten, ouders, wettelijke vertegenwoordigers en familieleden worden zoveel mogelijk betrokken bij het beleid en de zorg. De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management en bestaat uit:

Voorzitter Lieuwe Boonstra
Vice-voorzitter Jan Schreuder
Secretaris Froukje Pool
Penningmeester Jan Haaijer
Ambtelijk secretaris Albertheke Brand
Lid Wilma Pruim
Lid Cherida Garconius
Lid Jonathan Schuhmacher


Contact: Lieuwe Boonstra | boondam@home.nl 
 

Raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) ziet toe op de beleidvoering, benoemt de raad van bestuur en is het klankbord voor de raad van bestuur. De rvt bestaat uit vijf personen en vergadert ongeveer zes keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast is er periodiek overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De rvt volgt de governancecode die voor de zorg is vastgesteld.

Voorzitter Albert Jan Stam
Lid Ed Klapwijk
Lid Betty Poutsma-Jansen
Lid Roel Venema
Lid Roland Zuidema


Raad van bestuur

Stichting Sprank kent een eenhoofdig raad van bestuur. Deze wordt vormgegeven door Anne Westerduin. Zij legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governancecode in de zorg.

Organogram