ANBI

Vrienden van Sprank is ANBI geregistreerd.

Naam: Vrienden van Sprank
RSIN/fiscaal nummer: 816019617

Contactgegevens
Vrienden van Sprank
T.a.v. Tiny Salomons
p/a Stichting Sprank 
Postbus 1222
8001 BE Zwolle
T 0321 312684
E secretariaat@vriendenvansprank.nl
Rekeningnummer: NL90 RABO 0118 7166 38
KvK Zwolle: 05081269

Bestuurssamenstelling
Beno Munneke, voorzitter
Tiny Salomons, secretaris
Leon de Vries, penningmeester

Beleid / Statuten
Bekijk hier het beleidsplan / visiedocument
Toewijzingscriteria
Bekijk hier de statuten van de Vrienden van Sprank.

Doelstelling
Doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële en andere hulp aan het netwerk van de te Zwolle gevestigde Stichting Sprank (art 2.1.b uit statuten).

Beloningsbeleid
Zie artikel 3.5 in de statuten: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning) Art. 3.5: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor kosten die vanuit hun functie gemaakt zijn.

Jaarverslag

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015


Financiele verantwoording

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015