Sprank is ANBI geregistreerd

Naam: Stichting Sprank
RSIN/fiscaal nummer: 4596419

Contactgegevens
Stichting Sprank
Hanzelaan 334
Postbus 1222
8001 BE Zwolle
T 088 007 07 00 (op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur)
E info@stichtingsprank.nl

BTW nummer: 004596419B01
KvK nummer: 41188061
Bankrekeningnummer (IBAN): NL05 RABO 0395 2492 60 t.n.v. Stichting Sprank te Zwolle

Bestuurssamenstelling

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Sprank, benoemt de Raad van Bestuur en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Sprank bestaat uit vijf personen en vergadert ongeveer zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Toezicht periodiek overleg met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van de organisatie. De Raad van Toezicht volgt de governance code die voor de zorg is vastgesteld en bestaat uit de volgende leden:

  • Albert Jan Stam, voorzitter
  • Ed Klapwijk
  • Betty Poutsma-Jansen
  • Roland Zuidema
     

Raad van Bestuur
Sprank kent een eenhoofdig Raad van Bestuur: Anne Westerduin. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governance code in de zorg.

Statuten

Doelstelling (artikel 2 uit de Statuten):
De stichting stelt zich ten doel overeenkomstig haar in artikel 1 lid 2 genoemde grondslag:
a. het ontwikkelen en instandhouden van voorzieningen voor mensen met een handicap;
b. het bieden van zorg en/of ondersteuning aan mensen met een handicap;
c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a en b van dit artikel;
d. het huren , verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a en b van dit artikel.

Beleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2015-2018

Beleid t.a.v. giften
Als u een gift aan Sprank geeft, dan wordt deze zichtbaar op de afdeling financiën. Indien er duidelijk bij vermeld staat voor welke locatie het geld bestemd is, dan wordt de locatie hiervan op de hoogte gesteld. Indien het geld een andere specifieke bestemming dient te krijgen dan wordt het geld toegevoegd aan het budget hiervan en zal de manager hiervan op de hoogte worden gesteld. De uitgave ten laste van de gift wordt administratief direct verrekend met de gift zelf.
Als de bestemming van de gift niet duidelijk is dan wordt het geld toebedeeld aan een door Sprank gekozen project. Indien er vervolgens geld resteert dan wordt dit geld toegevoegd aan de reserve die wij “Niet collectief gefinancierd vrij vermogen” noemen.

Het beloningsbeleid en financiele verantwoording staat beschreven in het jaarverslag en jaarrekening 2016.