ANBI-status

Stichting Sprank is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor je giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Stichting Sprank

Fiscaal nummer: 4596419

Contactgegevens
Stichting Sprank
Hanzelaan 334
Postbus 1222
8001 BE Zwolle
T 088 007 07 00 (ma-vr 9:00 – 17:00 uur)
info@stichtingsprank.nl

BTW-nummer: 004596419B02
KvK-nummer: 41188061
Bankrekeningnummer (IBAN):
NL05 RABO 0395 2492 60
t.n.v. Stichting Sprank te Zwolle

Bestuursamenstelling
De raad van toezicht (rvt) ziet toe op het gevoerde beleid van Sprank, benoemt de raad van bestuur (rvb) en is het klankbord voor deze raad. De raad van toezicht van Sprank bestaat uit vijf personen en vergadert ongeveer zes keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast voert de rvt periodiek overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad van de organisatie. De raad van toezicht volgt de governancecode die voor de zorg is vastgesteld en bestaat uit de volgende leden:

  • Albert Jan Stam, voorzitter
  • Roel Venema
  • Albert Hilvers
  • Henkjan Verkade

Sprank kent een eenhoofdig raad van bestuur: Anne Westerduin. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de rvb zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governancecode in de zorg.

Statuten

Doelstelling (artikel 2 uit de Statuten):
De stichting stelt zich ten doel overeenkomstig haar in artikel 1 lid 2 genoemde grondslag:
a. het ontwikkelen en instandhouden van voorzieningen voor mensen met een handicap;
b. het bieden van zorg en/of ondersteuning aan mensen met een handicap;
c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a en b van dit artikel;
d. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a en b van dit artikel.

Beleidsplan
Meerjarenbeleidsplan Geloof in beweging 2022-2026

Beleid ten aanzien van giften
Een gift aan Sprank wordt zichtbaar op de afdeling financiën. Indien er duidelijk bij vermeld staat voor welke locatie het geld bestemd is, dan wordt de locatie hiervan op de hoogte gesteld. Indien het geld een andere specifieke bestemming moet krijgen dan wordt het geld toegevoegd aan dat betreffende budget en zal de manager hiervan op de hoogte worden gesteld. De uitgave ten laste van de gift wordt direct administratief verrekend met de gift zelf.

Als de bestemming van de gift niet duidelijk is, wordt het geld toebedeeld aan een door Sprank gekozen project. Indien er vervolgens geld resteert, dan wordt dit geld toegevoegd aan de reserve die wij “niet-collectief gefinancierd vrij vermogen” noemen.

Het beloningsbeleid en financiële verantwoording staan beschreven in het jaarverslag.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan