ANBI

De Vrienden van Sprank zijn ANBI-geregistreerd.

Naam: Vrienden van Sprank
RSIN/fiscaal nummer: 816019617

Contactgegevens
Vrienden van Sprank
T.a.v. Tiny Salomons
p/a Stichting Sprank
Postbus 1222
8001 BE Zwolle
T 0321 312684
secretariaat@vriendenvansprank.nl
Rekeningnummer: NL90 RABO 0118 7166 38
KvK Zwolle: 05081269

Bestuurssamenstelling
Beno Munneke, voorzitter
Tiny Salomons, secretaris
Piet Hazekamp, penningmeester

Beleid / Statuten
beleidsplan / visiedocument
Toewijzingscriteria
Statuten Vrienden van Sprank

Doelstelling
Doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële en andere hulp aan het netwerk van de te Zwolle gevestigde Stichting Sprank (art 2.1.b uit statuten).

Beloningsbeleid
Zie artikel 3.5 in de statuten: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning) Art. 3.5: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor kosten die vanuit hun functie gemaakt zijn.

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan