Organisatie

Op circa 30 locaties zorgt Sprank voor ruim 500 cliënten met een verstandelijke beperking / handicap. Het hoofdkantoor van Stichting Sprank staat in Zwolle.


Centrale Cliëntenraad
Cliënten, ouders, wettelijke vertegenwoordigers en familieleden worden zoveel mogelijk betrokken bij het beleid en de zorg. De Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert het management en bestaat uit:

Voorzitter Lieuwe Boonstra
Vice-voorzitter Jan Schreuder
Secretaris Froukje Pool
Penningmeester Jan Haaijer
Ambtelijk secretaris vacant
Lid Wilma Pruim
Lid Cherida Garconius
Lid Peter Werkman

Lees hier meer informatie en het jaarverslag van de CCR

Contact: Lieuwe Boonstra | boondam@home.nl 
 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Sprank, benoemt de Raad van Bestuur en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en vergadert ongeveer zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Toezicht periodiek overleg met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht volgt de governancecode die voor de zorg is vastgesteld.

Voorzitter Wieb Boerma
Lid Ed Klapwijk
Lid Alex Kuiper
Lid Betty Poutsma-Jansen
Lid Roland Zuidema


Raad van Bestuur

Stichting Sprank kent een eenhoofdig Raad van Bestuur.  Deze wordt vormgegeven door Wybe Sierksma. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governancecode in de zorg.
 

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van Sprank bestaat uit:

Anne Westerduin (per 1 september 2017): bestuurder Stichting Sprank

Miranda Teerling: manager zorg

Dick Homans: manager bedrijfsvoering

De manager zorg geeft leiding aan het managementteam zorg, bestaande uit zes sectormanagers en het team gedragsdeskundigen. De zes sectormanagers geven leiding aan de teams op de locaties en de teams ambulante medewerkers. De manager bedrijfsvoering geeft leiding aan de stafafdelingen en de intakers. Een volledig beeld vindt u in het organogram.